แผนที่ - ประเทศกัมพูชา

โลก  > ทวีปเอเชีย > ประเทศกัมพูชา
แฟ้ม (1,346 x 1,215 พิกเซล,  File Size : 382.46 KB,  File Format : image/png)

134 x 121 พิกเซล |  336 x 303 พิกเซล |  673 x 607 พิกเซล |  1,009 x 911 พิกเซล |  1,346 x 1,215 พิกเซล

แผนที่ - สารสนเทศ
กัมพูชา ชื่ออย่างเป็นทางการว่า ราชอาณาจักรกัมพูชา ( พฺระราชาณาจกฺรกมฺพุชา "พระราชาณาจักรกัมพูชา") เป็นประเทศตั้งอยู่ในส่วนใต้ของคาบสมุทรอินโดจีนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีพื้นที่ 181,035 ตารางกิโลเมตร มีพรมแดนทิศตะวันตกติดต่อกับประเทศไทย ทิศเหนือติดกับประเทศไทยและลาว ทิศตะวันออกและทิศใต้ติดกับเวียดนาม และทิศตะวันตกเฉียงใต้ติดอ่าวไทย

ด้วยประชากรกว่า 14.8 ล้านคน กัมพูชาเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดอันดับที่ 66 ของโลก ศาสนาพุทธนิกายเถรวาทเป็นศาสนาประจำชาติ ซึ่งประชากรกัมพูชานับถือประมาณ 95% ชนกลุ่มน้อยในประเทศมีชาวเวียดนาม ชาวจีน ชาวจามและชาวเขากว่า 30 เผ่า เมืองหลวงและเมืองใหญ่สุด คือ พนมเปญ ซึ่งเป็นศูนย์กลางการเมือง เศรษฐกิจและวัฒนธรรมของกัมพูชา

ราชอาณาจักรกัมพูชาปกครองแบบราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ มีพระบาทสมเด็จพระบรมนาถ นโรดม สีหมุนี มาจากการเลือกตั้งโดยราชสภาเพื่อราชบัลลังก์ เป็นประมุขแห่งรัฐ ประมุขรัฐบาล คือ สมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโช ฮุน เซน ผู้ซึ่งปัจจุบันเป็นผู้นำที่ดำรงตำแหน่งนานที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยได้ปกครองกัมพูชามาเป็นระยะเวลากว่า 25 ปี

ใน พ.ศ. 1345 พระเจ้าชัยวรมันที่ 2 ปราบดาภิเษกตนเป็นพระมหากษัตริย์ อันเป็นจุดเริ่มต้นของจักรวรรดิขะแมร์ อำนาจและความมั่งคังมหาศาลของจักรวรรดิขะแมร์ที่มีพระมหากษัตริย์ครองราชสมบัติสืบต่อกนมานั้นได้ครอบงำเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มากเป็นเวลากว่า 600 ปี กัมพูชาถูกปกครองเป็นเมืองขึ้นของประเทศเพื่อนบ้าน กระทั่งถูกฝรั่งเศสยึดเป็นอาณานิคมในกลางคริสต์ศตวรรษที่ 19 กัมพูชาได้รับเอกราชใน พ.ศ. 2496 สงครามเวียดนามได้ขยายเข้าสู่กัมพูชา ทำให้เขมรแดงขึ้นสู่อำนาจ ซึ่งยึดกรุงพนมเปญได้ใน พ.ศ. 2518 กัมพูชาผงาดขึ้นอีกหลายปีให้หลังภายในเขตอิทธิพลสังคมนิยมเป็นสาธารณรัฐประชาชนกัมพูชากระทั่ง พ.ศ. 2536 หลังจากหลายปีแห่งการโดดดี่ยว ชาติซึ่งเสียหายจากสงครามก็ได้รวมเข้าด้วยกันอีกครั้งภายใต้ระบอบราชาธิปไตยในปีเดียวกันนั้นเอง

ในการบูรณะประเทศหลังสงครามกลางเมืองนานหลายทศวรรษ กัมพูชามีความคืบหน้าอย่างรวดเร็วในด้านเศรษฐกิจและทรัพยากรมนุษย์ ประเทศกัมพูชาได้มีหนึ่งในบันทึกเศรษฐกิจที่ดีที่สุดในเอเชีย โดยมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจเฉลี่ย 6.0% เป็นเวลานาน 10 ปี ภาคสิ่งทอ เกษตรกรรม ก่อสร้าง เสื้อผ้าและการท่องเที่ยวที่เข้มแข็งได้นำไปสู่การลงทุนจากต่างชาติและการค้าระหว่างประเทศ ใน พ.ศ. 2548 มีการพบแหล่งน้ำมันและแก๊สธรรมชาติใต้น่านน้ำอาณาเขตของกัมพูชา และเมื่อการขุดเจาะเชิงพาณิชย์เริ่มขึ้นใน พ.ศ. 2556 รายได้จากน้ำมันสามารถมีผลต่อเศรษฐกิจกัมพูชาอย่างลึกซึ้ง
แผนที่ - ลิขสิทธิ์
ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US  (Author : NordNordWest)
เฟซบุ๊ก
แผนที่ - ประเทศกัมพูชา
แผนที่ - ประเทศกัมพูชา - 3,005 x 2,370 พิกเซล - 1.4 MB - สาธารณสมบัติ
3,005 x 2,370  พิกเซล -  1.4 MB
แผนที่ - ประเทศกัมพูชา - 2,499 x 2,207 พิกเซล - 1.2 MB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
2,499 x 2,207  พิกเซล -  1.2 MB
แผนที่ - ประเทศกัมพูชา - 2,345 x 2,171 พิกเซล - 574.22 KB - สาธารณสมบัติ
2,345 x 2,171  พิกเซล -  574.22 KB
แผนที่ - ประเทศกัมพูชา - 1,346 x 1,215 พิกเซล - 382.46 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
1,346 x 1,215  พิกเซล -  382.46 KB
แผนที่ - ประเทศกัมพูชา - 1,247 x 1,136 พิกเซล - 1.42 MB - สาธารณสมบัติ
1,247 x 1,136  พิกเซล -  1.42 MB
แผนที่ - ประเทศกัมพูชา - 1,074 x 1,332 พิกเซล - 307.49 KB - สาธารณสมบัติ
1,074 x 1,332  พิกเซล -  307.49 KB
แผนที่ - ประเทศกัมพูชา - 852 x 732 พิกเซล - 354.09 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC0 1.0
852 x 732  พิกเซล -  354.09 KB