Bản đồ - Châu Đại Dương

Thế giới  > Châu Đại Dương
Tập tin (2,987 x 2,190 Pixel,  Kích thước tập tin : 3.85 MB,  File Format : image/pjpeg)

298 x 219 Pixel |  746 x 547 Pixel |  1,493 x 1,095 Pixel |  2,240 x 1,642 Pixel |  2,987 x 2,190 Pixel

Bản đồ - Thông tin
Bản đồ - Quyền tác giả
Creative Commons CC BY-SA 3.0 US  (Author : Peter Fitzgerald, amendments by Joelf)
Facebook
Bản đồ - Châu Đại Dương
Bản đồ - Châu Đại Dương - 2,987 x 2,190 Pixel - 3.85 MB - Creative Commons CC BY-SA 3.0 US
2,987 x 2,190  Pixel -  3.85 MB
Bản đồ - Châu Đại Dương - 2,200 x 1,477 Pixel - 502.43 KB - Phạm vi công cộng
2,200 x 1,477  Pixel -  502.43 KB
Bản đồ - Châu Đại Dương - 2,031 x 1,396 Pixel - 1.76 MB - Phạm vi công cộng
2,031 x 1,396  Pixel -  1.76 MB
Bản đồ - Châu Đại Dương - 2,028 x 1,389 Pixel - 1017.63 KB - Phạm vi công cộng
2,028 x 1,389  Pixel -  1017.63 KB
Bản đồ - Châu Đại Dương - 1,200 x 789 Pixel - 199.46 KB - Creative Commons CC BY-SA 2.5
1,200 x 789  Pixel -  199.46 KB
Bản đồ - Châu Đại Dương - 1,181 x 1,013 Pixel - 1021.56 KB - Creative Commons CC BY-SA 3.0 US
1,181 x 1,013  Pixel -  1021.56 KB
Bản đồ - Châu Đại Dương - 1,181 x 1,013 Pixel - 215.87 KB - Creative Commons CC BY-SA 3.0 US
1,181 x 1,013  Pixel -  215.87 KB
Bản đồ - Châu Đại Dương - 900 x 900 Pixel - 450.95 KB - Phạm vi công cộng
900 x 900  Pixel -  450.95 KB