Bản đồ - Châu Phi

Thế giới  > Châu Phi
Tập tin (2,000 x 2,050 Pixel,  Kích thước tập tin : 316.41 KB,  File Format : image/pjpeg)

200 x 205 Pixel |  500 x 512 Pixel |  1,000 x 1,025 Pixel |  1,500 x 1,537 Pixel |  2,000 x 2,050 Pixel

Bản đồ - Thông tin
Bản đồ - Quyền tác giả
Quyền tác giả : UPLOAD.WIKIMEDIA.ORG
Facebook
Bản đồ - Châu Phi
Bản đồ - Châu Phi - 4,800 x 5,250 Pixel - 1.91 MB - Quyền tác giả : COMMONS.WIKIMEDIA.ORG
4,800 x 5,250  Pixel -  1.91 MB
Bản đồ - Châu Phi - 2,663 x 2,639 Pixel - 4.02 MB - Quyền tác giả : UPLOAD.WIKIMEDIA.ORG
2,663 x 2,639  Pixel -  4.02 MB
Bản đồ - Châu Phi - 2,000 x 2,081 Pixel - 1.97 MB - Quyền tác giả : UPLOAD.WIKIMEDIA.ORG
2,000 x 2,081  Pixel -  1.97 MB
Bản đồ - Châu Phi - 2,000 x 2,050 Pixel - 316.41 KB - Quyền tác giả : UPLOAD.WIKIMEDIA.ORG
2,000 x 2,050  Pixel -  316.41 KB
Bản đồ - Châu Phi - 1,536 x 1,866 Pixel - 551.28 KB - Quyền tác giả : UPLOAD.WIKIMEDIA.ORG
1,536 x 1,866  Pixel -  551.28 KB
Bản đồ - Châu Phi - 1,525 x 1,440 Pixel - 522.54 KB - Quyền tác giả : UPLOAD.WIKIMEDIA.ORG
1,525 x 1,440  Pixel -  522.54 KB
Bản đồ - Châu Phi - 1,519 x 1,902 Pixel - 762.63 KB - Phạm vi công cộng
1,519 x 1,902  Pixel -  762.63 KB
Bản đồ - Châu Phi - 1,516 x 1,894 Pixel - 648.96 KB - Phạm vi công cộng
1,516 x 1,894  Pixel -  648.96 KB
Bản đồ - Châu Phi - 991 x 1,030 Pixel - 712.42 KB - Quyền tác giả : UPLOAD.WIKIMEDIA.ORG
991 x 1,030  Pixel -  712.42 KB